در مسیر سرنوشت

آخرين نظرات

یک حقیقت آشکار

دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۰۶ ب.ظ

بر شب تیره، سحـــــــــــــــــــــر پیروز است

The dawn is victorious over dark night

الفجـــــــر هو المنتصر علی اللیلة المظلمة

موافقين ۰ مخالفين ۰ ۹۴/۰۸/۲۵
مرتضی شایان