در مسیر سرنوشت

آخرين نظرات

ﻣﻌﻠّﻢ ﯾﮏ مدرسه ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﮐﻼﺱ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ می خواهد ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ : ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﻰ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ. ﻓﺮﺩﺍ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ٢تا، ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ٣تا و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ۵ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﻰ ﺑﻮﺩ. ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ می ﺮﻭﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﻯ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﻯ ﮔﻨﺪﯾﺪﻩ.

ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﺁﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻌﻠّﻢ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ؟ "

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﺑﻮ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ:

" ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ  ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻨﻪ آدم هایی ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ. ﺑﻮﻯ ﺑﺪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ، ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺎﺳﺪ می کند ﻭ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ می کند. ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﻯ ﺑﺪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﻯ ﺑﺪ ﻧﻔﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ "

ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﮐﺴﯽ ﺭا ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺺ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

موافقين ۰ مخالفين ۰ ۹۳/۰۳/۱۵
مرتضی شایان

نظرات  (۲)

جالب بود
پاسخ:
با سلام و تشکر از نظر شما دوست عزیز
۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۳ محسن توکلی
سلام و سپاس، خوب بود.
پاسخ:
با سلام و تشکر از نظر شما دوست عزیز

نظرات، پس از تاييد قابل مشاهده است. پاسخگويي، حداکثر 4 روز پس از ثبت، انجام می‌گیرد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی